سكانس صدا پنجشنبه ها از ساعت 09:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو صبا

سكانس صدا

آیتم معرفی مهمان برنامه

زهره اسدی (دوبلور)

***
"سكانس صدا" معرفی آثار و چهره های هنر دوبله
روزهای پنجشنبه ساعت 10
(تكرار روزهای جمعه)

1397/03/27
|
10:03
دسترسی سریع
سكانس صدا