مشتی مسلم از نقش اول زندگی اش میگوید.

شخصیت اهمیت بسیاری در كیفیت زندگی دارد. به همین دلیل است كه هر ویژگی شخصیتی اصلی كه توسط روانشناسان مورد بررسی قرار گرفته است، با یك یا چند نتیجه مرتبط، به هم پیوند خورده است.

1400/06/23
|
11:29


بخش اعظمی از زندگی هر فرد را روابط در بر می‌گیرد. خصوصیات شخصیتی مانند برونگرایی و سازگاری نیز از نظر اجتماعی بسیار اهمیت دارند. بنابراین اینكه افراد چقدر ممكن است با شریك زندگی خود رابطه عاشقانه و سازگاری داشته باشند، تا حدودی به ویژگی های شخصیتی متمایز آنها بستگی دارد. تحقیقات حاكی از آن است كه برخی از صفات و ویژگی شخصیتی با تجربه روابط باكیفیت و سازگار ارتباط مستقیم دارد.


ویژگی‌های شخصیتی تاثیر به سزایی در زندگی افراد دارد. از این رو پیوندهای مستحكمی بین رفتارها و معیارهای روانشناختی برقرار می‌شود. بنابراین اگر چه برخی از ارتباطات در سطح متوسط شكل می‌گیرند اما باز هم پیامدهای آن بر زندگی بی‌تاثیر نخواهد بود. برای مثال، ارتباط مستقیمی میان آمادگی برای پذیرش تغییرات و مشاهده تلویزیون یا سازگاری كم و رفتار جنایتكارانه و یا برونگرایی و تمایل به انجام اعمال داوطلبانه وجود دارد.


برنامه زنده "عصر صبا " مجله ای عصرگاهی است كه با موضوعاتی از قبیل اجتماعی و حقوق شهروندی هر روز ساعت 16تقدیم شنوندگان رادیو صبا میشود .

در بخش نمایشی این برنامه با عنوان "ماجراهای مشتی مسلم " به موضوع مهترین افراد زندگی هر فرد پرداخته شده است،در ادامه شنونده این بخش باشید.

دسترسی سریع