شایعات سوژه طنز «دكتر صبا» شد

برنامه طنز «دكتر صبا » هر روز یكی از مسائل اجتماعی و فرهنگی را بهانه ای برای شادی و لبخند مخاطبان می كند به سراغ شایعات مردمی می رود.

1400/08/23
|
07:16

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا، برنامه طنز «دكتر صبا » هر روز یكی از مسائل اجتماعی و فرهنگی را بهانه ای برای شادی و لبخند مخاطبان می كند روز دوشنبه 24 آبان به سراغ شایعات مردمی می رود.

شایعه یكی از واقعیت های اجتماعی موجود در هر جامعه ای است كه تا حدی افكارعمومی را جهت می دهد، تهییج می كند و یا به ركود و خمودی می كشاند و هر چند كه واقعیت ها را تأیید نمی كند، از آنجا كه به موضوعی مهم كه تحقیق درباره درست یا نادرست بودن آن مشكل است مربوط می شود، بسیار اثر گذار است. در بسیاری موارد، شایعه به اندازه ای نیرومند است كه می توان آن را به موتور محركه جامعه یا نیرویی تخریب گر تشبیه كرد. شایعه می تواند به پیشروی و حركت جامعه بینجامد و یا بر عكس از پیشروی آن جلوگیری كند و به زوال و انحطاط منجر شود.

در این برنامه وحید كمالی زاده «انتخاب در زندگی ر» را دستمایه طنز بخش های مختلف برنامه مثل «دكتر صبا »، «فری فال » ، «پیامك» و «ترانه درمانی » قرار می دهد و با این موضوع بهانه ای برای شادی و لبخند مخاطبان فراهم می كند.

"دكتر صبا " كه پاسخگوی سوالات طنز بیماران خود می شود و به آنها مشاوره پزشكی می دهد هر روز ساعت 6:45 صبح و 15 همراه مخاطبان می شود .

دسترسی سریع