دكتر صبا با «لبجاری » لبخند وشادی تقدیم مخاطبان می كند.

رادیو صبا در برنامه طنز "دكتر صبا " لجبازی را سوژه طنز خود قرار می دهد.

1400/08/04
|
00:05

اختلال لجبازی مقابله جویانه یا لجبازی-نافرمانی از اختلالات دوران كودكی و نوجوانی است. اغلب كودكان دوره‌های منفی گرایی و سرپیچی خفیف دارند كه مخصوصا در دوران نوجوانی نمود بیشتری پیدا می‌كند. بسیاری والدین از مشاجره‌های لفظی و خصومت فرزندان خود در این شرایط شاكی هستند.

كودكان و نوجوان مبتلا به اختلال لجبازی مقابله جویانه بارها از كوره در می‌روند، جر و بحث زیاد راه می‌اندازند و قیل و قال می‌كنند، از انجام وظایف خود سرپیچی كرده و عمدا باعث ناراحتی و گرفتاری دیگران می‌شوند. آن‌ها زودرنج، خشمگین، متخاصم، كینه توز، حق به جانب و خودخواهند. با وجود آزار و اذیت‌هایی كه ایجاد می‌كنند، همواره انگشت اتهام را به سمت بقیه می‌گیرند و طلبكار و سرزنشگر هستند.
این رفتار مختص كودكان و نوجوانان نیست، گاهی در جامعه افرادی ظاهر می شوند كه جر و بحث زیاد راه می‌اندازند و قیل و قال می‌كنند، از انجام وظایف خود سرپیچی كرده و عمدا باعث ناراحتی و گرفتاری دیگران می‌شوند و روند كار در یك جامعه در مختل می كنند.

"دكتر صبا" روز چهارشنبه پنجم آبان لجبازی را سوژه طنز برنامه خود قرار داده است و با نگاهی طنز به بررسی علت لجبازی در جوامع مختلف از خانواده تا جمع دوستان و محیط كاری پرداخته می شود.

دكتر صبا هر روز صبح ساعت 6:15 با نگاهی به مسائل روز جامعه و با هنرمندی وحید كمالی زاده به عنوان گوینده و تهیه كننده برنامه تقدیم مخاطبان می شود.

دسترسی سریع