ز كوشش به هر چیز خواهی رسید در "دكتر صبا "

برای رسیدن به هر هدفی باید قطعا تلاش و كوشش داشت و بدون آن هرگز به موفقیتی نخواهیم رسید. ولی موضوع اصلی این است كه تلاش و كوشش زمانی كه همراه با ذهنی مثبت است هیچگاه ما را خسته نمی كند. ولی وقتی ذهن ما مخالف است، كار بسیار خسته كننده است

1400/07/03
|
09:14


اگر كسی باور داشته باشد كه موفق است یا در آینده موفق خواهد شد و برای رسیدن به این مرحله تلاش و كوشش كرده باشد، خود به خود با انجام كمترین كار فیزیكی كه بیشترین نتیجه را دارد به این هدف خواهد رسید. چون قانون جذب و قوانین انرژی همیشه ما را از سریع ترین راه منتقل می كنند. ولی شخصی كه باوری برای موفقیت در زندگی ندارد، خود به خود به سمتی هدایت می شود كه كارهای زیاد و سختی را انجام دهد كه كمترین نتیجه و یا حتی نتایجی منفی دارند. و این موضوع دوباره مرتبط با نظم جهان هستی می باشد كه همیشه مشابه مشابه خودش را جذب می كند.

شاید شما باورتان نشود ولی تلاش برای رسیدن به هدف باید 99% درونی و ذهنی باشد و بعد از پیشرفت خوب و كافی در این مرحله، ما در مدار مناسب قرار می گیریم كه كارهای فیزیكی لازم خودشان را به ما نشان میدهند و ما با لذت آنها را انجام می دهیم و از ادامه دادنشان خسته نمی شویم. و دیگران با مشاهده این قسمت فكر می كنند كه علت موفقیت ما تلاش و كوشش در كارهای فیزیكی است. غافل از اینكه ما در جای دیگری تلاش و كوشش كرده ایم كه آنها ندیده اند و این كارهای فیزكی كه ما با شدت انجامشان می دهیم و خسته هم نمی شویم ثمره آن قسمت است.


برنامه طنز "دكتر صبا " با بیان مسایل اجتماعی و فرهنگی با نگاهی طنز برای مخاطبان نسخه شادی و لبخند می پیچید.

این برنامه كه پاسخگوی سوالات طنز بیماران خود می شود و به آنها مشاوره پزشكی می دهد هر روز ساعت 6:45 صبح و به مدت 15 همراه مخاطبان می شود .

در ادامه شنونده برنامه "دكتر صبا" با موضوع اهمیت تلاش و كوشش در زندگی باشید.


دسترسی سریع