دكتر صبا : چه كسی مسئول گرانی ها است؟

در حال حاضر مهم‌ترین مشكل اقتصاد ایران عدم توانایی ثروت و درآمد است. برای خلق ثروت باید سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی انجام شود كه با بهبود روابط خارجی بیشتر می‌شود. دولت با دخالت در بازارها و تعیین قیمت موجب كاهش سرمایه‌گذاری شده است.

1400/06/28
|
12:05


در حال حاضر مهم‌ترین مشكل اقتصاد ایران عدم توانایی ثروت و درآمد است . مشكلات اقتصادی و نابرابری بیشتر، توانایی خانوارهای كم‌درآمد را برای تامین خدمات بهداشت و سلامت، و كسب سرمایه فیزیكی و انسانی سلب می‌كند. برای مثال، نابرابری به كاهش سرمایه‌گذاری برای آموزش فرزندان در خانوارهای فقیر و نتیجتاً به تحصیل آنان در مدارس سطح پایین منجر می‌شود و آنان را از رفتن به دانشگاه محروم می‌كند.
درنهایت، بهره‌وری نیروی كار كمتر از آن خواهد بود كه می‌توانست در جهانی با برابری بیشتر فراهم آید. تمركز فزاینده درآمدها می‌تواند به كاهش تقاضای كل و تنزل رشد بینجامد چرا كه ثروتمندان در مقایسه با گروه‌های درآمدی متوسط و پایین بخش كمتری از درآمد خود را خرج می‌كنند.برنامه طنز "دكتر صبا " با بیان مسایل اجتماعی و فرهنگی با نگاهی طنز برای مخاطبان نسخه شادی و لبخند می پیچید.

این برنامه كه پاسخگوی سوالات طنز بیماران خود می شود و به آنها مشاوره پزشكی می دهد هر روز ساعت 6:45 صبح و به مدت 15 همراه مخاطبان می شود .

در ادامه شنونده برنامه "دكتر صبا" با موضوع تورم و گرانی باشید.

دسترسی سریع