دستورالمعل های قضا قورتكی

كتابی از محمدعلی مومنی به چاپ انتشارات روزنه. این كتاب دربردارنده دستورالعمل هایی در 40 زمینه گوناگون است، دستورالعمل هایی طنزآمیز كه از پس كلمات خنده آورشان نقد و كنایه ای به شرایط اجتماعی و اوضاع نه چندان رو به راه جامعه مان وارد می شود

1400/09/02
|
07:00
دسترسی سریع