سنجش روحیه طنز پردازی در كتابی نوشته محسن سلیمانی

كتاب اسرار و ابزار طنز پردازی و كتاب طنز پردازی به زبان ساده نوشته محسن سلیمانی

1401/09/12
|
05:56

دسترسی سریع